Nhảy đến nội dung
Công bố thông tin - DFVN-FIX
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 26/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 29/06/2022
Quyết định của Ban Đại diện Quỹ về việc phê duyệt công ty kiểm toán cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) năm 2022 23/06/2022
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 25/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 22/06/2022
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 24/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 15/06/2022
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 23/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 08/06/2022
Báo cáo về Hoạt động đầu tư của Quỹ - Tháng 05/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 07/06/2022