Nhảy đến nội dung
Công bố thông tin - DFVN-FIX
Báo cáo Tài chính của Quỹ - Tháng 11/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 07/12/2022
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 49/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 07/12/2022
Báo cáo về Hoạt động đầu tư của Quỹ - Tháng 11/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 07/12/2022
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 48/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 30/11/2022
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 47/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 23/11/2022
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 46/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 16/11/2022