Nhảy đến nội dung
  • General Director cum Managing Investment  Director
 

Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư

 

  • Assistant Director cum Head of Corporate Planning and Risk Management
 

Ông Masafumi Takeshita

Phó Giám đốc kiêm Trưởng Bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro

 

  • Investment Assistant Director
 

Ông Đặng Nguyễn Trường Tài

Phó Giám đốc Đầu tư Cổ phiếu

 

  • Investment Assistant Director
 

Bà Trần Thị Thu Hà

Phó Giám đốc Đầu tư Trái phiếu

 

  • Assistant Director cum Head of Business Development
 

Ông Đặng Vị Thanh

Phó Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh